Vilkår og regler

for leie av storhytter og anneks


1. Definisjoner

I tillegg til de definisjoner som fremkommer ellers i dette dokumentet og bestillingsbekreftelsen, gjelder følgende:

“MTP” betyr Mosetertoppen Panorama AS som er eier og/eller utleier av Leieobjektet.

“Bestillende gjest” betyr den person eller det selskap som står oppført i bestillingsbekreftelsen som bestillende gjest og som står ansvarlig som leietaker.

"Leieobjektets gjester" betyr Bestillende gjest og andre gjester som bor på Leieobjektet i løpet av Leieperioden.

"Leiekontrakt" betyr de vilkår og betingelser som samlet følger av bestillingsbekreftelsen og disse vilkår og betingelser.

2. Betalinger

2.1. Ved bestilling tidligere enn 6 uker før ankomst skal et ikke refunderbart forskudd tilsvarende 25% av kontraktssummen / bestillingssummen betales til MTP senest ved de datoer som fremkommer i bekreftelsen («Forskuddet»).

2.2. Resterende del av kontraktssummen / bestillingssummen forfaller seks uker før innsjekk («Restbeløpet»).

2.3. Dersom bestillingen finner sted mindre enn seks uker før innsjekk skal hele kontraktssummen / bestillingssummen betales inn senest ved de datoer som fremkommer i bekreftelsen («Kontraktssummen / bestillingssummen»). Kontraktssummen / bestillingssummen skal alltid være fullt ut betalt før informasjon om innsjekk og koder kan bli utlevert til gjesten ved ankomst.

2.4. Dersom gjesten ikke betaler i tide, ved forfall, vil bestillingen annulleres. dette gjelder så vel forskuddet som restbeløpet. Dersom gjesten ikke betaler i tide, regnes dette som en avbestilling, og da gjelder avbestillingsreglene.

3. Tider for innsjekk og utsjekk

3.1. Den eller de hytter / boenheter som leies («Leieobjektet») vil være tilgjengelig for innsjekking fra kl. 17.00 første dag i leieperioden med mindre annet avtales særskilt.

3.2. Leieobjektet må forlates av Leietakers gjester senest kl. 12:00 siste dag i leieperioden, med mindre noe annet avtales særskilt. Gjennomføres IKKE utsjekken ved avtalt tid, dvs at utsjekk skjer etter klokken 12.00, vil Bestillende gjest bli belastet med et gebyr (ut fra boenhetens størrelse) på mellom NOK 200 og 2.500 per påbegynt time.

4. Ordensregler og husregler

4.1. Det skal mellom klokken 23.00 og 07.30 være stille og rolig i og rundt Leieobjektet og Leieobjektets gjester skal utover denne tiden forøvrig også holde et lavt støynivå av hensyn til andre gjester. Bestillende gjest står fullt ut ansvarlig for alle eventuelle skader som måtte oppstå i og ved Leieobjektet og dets inventar eller utstyr under leieoppholdet.

Leieobjektets gjester skal følge husordensgsreglene («Ordensreglene») som er hengt opp i Leieobjektet.

4.2. Inventar, kjøkkenutstyr, håndklær eller sengetøy skal ikke fjernes fra Leieobjektet og ved utsjekk skal alt kjøkkenutstyr, møbler og inventar være plassert slik det var ved innsjekk. MTP ber om at Leieobjektets gjester unngår å flytte møbler og utstyr mellom rom og/eller mellom leieobjekter. Hvis så skjer SKAL dette settes tilbake til der dette befant seg ved ankomst til Leieobjektet innen utsjekk. Er det flyttet utstyr, alt fra kjeler, glass, tallerkener til stoler, madrasser m.m, og dette ikke er flyttet tilbake ved avreise vil dette kunne betraktes som fjernet/bortkommet og kostnad for erstatning vil kunne bli utstedt. I tillegg vil kostnader for medgått tid for MTP for å flytte dette tilbake bli fakturert.

4.3. WIFI / trådløst Internett er tilgjengelig, og gratis, på MTP`s leieobjekter. MTP garanterer ikke for kvaliteten eller for kapasiteten på nettet. Tar Bestillende gjest i bruk nettet aksepteres også betingelsene for å bruke dette. Ved bruk av nettet på våre leieobjekter kan trafikken kunne bli overvåket og det er strengt forbudt å tilrettelegge for spam, drive pirateri, krenke tredjeparter eller laste ned ulovlig materiell og oppdages slikt vil dette bli anmeldt og Bestillende gjest står selv ansvarlig for de prosesser dette vil kunne medføre.

Innstillingene på router (wifi) og TVer skal ikke endres. Passord på alle nett skal være «utleiehytte» (med små bokstaver).

4.4. Det må ikke plasseres varme ting på spisebord, nattbord, kleskommode eller andre møbler, uten bruk av beskyttende underlag.

4.5. Slalomstøvler og/eller utesko skal ikke brukes inne i Leieobjektet med unntak av hovedinngangen og skirommet.

4.6. Det skal ikke skylles annet enn toalettpapir ned i toalettene.

4.7. Leieobjektets gjester skal tømme avfall fortløpende og avfall skal IKKE oppbevares utendørs. Hvis avfall blir strødd utover utendørs SKAL gjestene rydde opp i dette. Hvis ikke vil Bestillende gjest bli belastet for kostnaden forbundet med å få ryddet opp.

4.8. Røyking er ikke tillatt inne. Røyking er tillatt utenfor Leieobjektet og vi ber om at askebegre som er satt opp benyttes.

4.9. Der det er kullgriller skal det bare benyttes trekull / trebriketter til grilling, det er ikke tillatt å benytte vedkubber til grilling eller oppfyring.

4.10. Eventuelle dekorasjoner for bursdager, bryllup og festlige anledninger skal ikke festes fysisk til inventar eller møbler og skal være fjernet ved utsjekk. All bruk av røykmaskin, pyroeffekter, konfetti eller andre elementer som strøs rundt i boenheten er streng forbudt. Ingen andre former for eksplosiver er lov å benytte innendørs eller nærmere enn minimum 10 meter fra husveggen. Det er heller ikke tillatt å sette opp eget lysanlegg eller musikkanlegg hverken innendørs eller utendørs. Det er ikke lov til å installere medbrakt badestamp av noe slag. Skade på Leieobjektet som følge av ovenstående vil bli belastet gjesten. Brudd på dette punktet (4.10.) vil normalt føre til varsel om utkastelse eller direkte utkastelse og uansett føre til kostnader for Bestillende gjest.

4.11. Husdyr kan tillates etter nærmere avtale mot et «husdyrgebyr».

4.12. Overtredelse av Ordensreglene eller disse husreglene kan føre til ekstra kostnader og/eller utkastelse, selv uten forutgående skriftlig advarsel.

5. Rydding og grovrengjøring før utsjekk – Lukking av vinduer og dører

5.1. Før utsjekk skal Leieobjektet ryddes og grovrengjøres slik at renholdspersonalet kan støvsuge og vaske hytta ren til neste gjest. Dette innebærer at eventuelt søl på bord, stoler, benker, sofaer eller gulv vaskes av, oppvasken settes i maskin og oppvaskmaskinen(e) settes på og kjøleskap og fryser tømmes.

5.2. Søppel, matrester og husholdningsavfall skal tas med og kastes ved returpunkt. Flasker skal medbringes for panting eller legges i egen beholder ved returpunktene.

5.3. Sengetøy som er brukt skal tas av og legges i yttergangen sammen med brukte håndklær ved leieperiodens slutt.

5.4. Alle vinduer skal være lukket og alle dører er låst ved utsjekk.

5.5. Dersom ettersynspersonellet ikke godkjenne ryddingen og grovrengjøringen, vil det påløpe et ekstra gebyr (jamfør punkt 4.2.)

6. Badestamp / Jacuzzi

6.1. Ved leie av badestamp (gjelder storhytter) må Leieobjektets gjester merke seg at det er en viss helserisiko forbundet med bruk av badestampen, og at denne brukes på egen risiko.

6.2. Ved bruk av badestampen skal brukerveiledningen (Massasjebad brukerregler) som blir tilsendt Bestillende gjest før innsjekk og som henger på veggen i skiboden og utgangsdøra til badestampen, alltid følges. Dersom brukerveiledningen ikke følges og dette medfører at badestampen blir tilgriset, får bakterieoppblomstring eller skades, vil det både øke sannsynligheten for helserisiko og ekstra kostnader kan påbeløpe. Dersom vannet må skiftes som følge av grov overtredelse av brukerveiledningen, påløper et ekstra gebyr på minimum NOK 2500.

6.3. Det er ikke tillatt å stå på badestampens lokk. Badestamplokket er for isolasjonsformål og er ikke laget for å bære en person eller personer og vil knekke ved for stor belastning. Vær alltid to personer når badestamplokket tas av og på, da det ellers kan oppstå skader på lokket.

6.4. Badestamplokket skal alltid settes skikkelig på plass etter at badestampen er brukt. Dersom den blir liggende skjevt på vil det dannes is rundt kanten på vinterstid og skader kan oppstå. Bestillende gjest vil bli belastet for kostnaden for en eventuell reparasjon.

6.5. Badestampen skal ikke brukes etter kl 23.00 av hensyn til regler om ro i området etter denne tid (jamfør punkt 4.1.)

7. Parkering

7.1. Parkering er tillatt på anviste parkeringsplasser. Det er ikke tillatt å parkere i veien (det hindrer forbikjøringer og brøyting av snø) eller naboers områder. Biler parkert utenfor anviste plasser vil kunne bli fjernet på Bestillende gjests kostnad.

8. Reklamasjon – Mangler

8.1. Eventuelle reklamasjoner under leieoppholdet fremsettes per e-post til MTP (hilde@moseter.no). Dette bør gjøres så snart som mulig, og senest kl. 10.00 dagen etter ankomst. Slik kan mangelen/feilen kan rettes med det samme og med minst mulig ulempe for gjesten. Manglende reklamasjon vil normalt medføre tap av retten til senere erstatningskrav.

9. Kansellering – Force Majeure

9.1. Dersom Leiekontrakten vesentlig misligholdes eller MTP med rimelighet antar at Bestillende gjest eller noen av Leieobjektets gjester vil vesentlig misligholde Leiekontrakten, gir dette MTP rett til å kansellere Leiekontrakten med umiddelbar virkning. For sen innbetaling av Forskuddet eller Restbeløpet gir eksempelvis MTP rett til å kansellere Leiekontrakten. Ved en slik kansellering vil Bestillende gjest fremdeles være pliktig til å betale det fulle Leiebeløp samtidig som Bestillende gjest vil være ansvarlig for eventuelle skader eller tap som følge av misligholdet av Leiekontrakten.

9.2. Hvis Bestillende Gjest må kansellere oppholdet som følge av forbud mot opphold i Øyer kommune grunnet Korona pandemien skal Utleier refundere det Leiebeløp som er betalt, og Leiekontrakten skal opphøre med umiddelbar effekt (en «Korona Kansellering»). Dette forutsetter at forbudet foreligger i det leieoppholdet starter og en refusjon vil dermed bli behandlet av Utleier ved leieoppholdets start. Om det er andre forhold knyttet til Korona pandemien som medfører at Leietaker ikke kan eller vil benytte Leieobjektet (inkludert, men ikke begrenset til sykdom, karantene, avlyste arrangementer, begrensninger på antall personer eller anbefalinger om å unngå fritidsreiser) gir ikke dette rett til en kansellering og Bestillende gjest vil fremdeles være pliktig til å betale Leiebeløp i henhold til bestillingsbekreftelsen med de avbestillingsregler som gjelder.

9.3. En kansellering fra Bestillende gjest skal skje skriftlig og vil ikke være gyldig før en slik kansellering er bekreftet mottatt av MTP. Bestillende gjest vil betale kanselleringsgebyr som angitt nedenfor:

(i) Mer enn 6 uker før innsjekk = Forskuddet tilsvarende 25 % av hele kontraktsummen / bestillingssummen, og hele betalingen/kostnaden for eventuelle tilleggsytelser som er bestilt, forutsatt at disse ikke er mulig å avbestille, videreselge eller på annen måte ikke fører til en kostnad for MTP.

(ii) Mellom seks og fire uker før Innsjekk = 50 % av hele kontraktssummen / bestillingssummen, og hele betalingen/kostnaden for eventuelle tilleggsytelser som er bestilt, forutsatt at disse ikke er mulig å avbestille, videreselge eller på annen måte ikke fører til en kostnad for MTP.

(iii) Mindre enn 4 uker før leie forholdet starter, vil kanselleringsgebyret tilsvare 100% av hele kontraktssummen / bestillingssummen, og hele betalingen/kostnaden for eventuelle tilleggsytelsene som er bestilt, forutsatt at disse ikke er mulig å avbestille, videreselge eller på annen måte ikke fører til en kostnad for MTP.

Ved en avbestilling skal MTP forsøke å leie ut Leieobjektet på nytt.

Dersom MTP lykkes i å leie ut Leieobjektet til andre så vil MTP refundere den sum som blir differansen på den nye kontraktsummen og det MTP har mottatt fra Bestillende gjest som Bestillende gjest eventuelt med fradrag av eventuelt allerede utbetalt beløp og et administrasjonsgebyr på NOK 500. For at MTP skal kunne tilbakebetale penger må Bestillende gjest kontakte MTP og gi informasjon om konto for tilbakebetaling samtidig som avbestillingen gjennomføres, og normalt vil vi be om slik opplysning - men det er Bestillende gjests ansvar å gi den til MTP.

9.4. I tilfelle force majeure som gjør at Leieobjektet ikke kan disponeres av Bestillende gjest, vil MTP forsøke å tilby alternative opphold i den grad dette er mulig. Dersom MTP ikke er I stand til å tilby et alternativt opphold eller dersom de alternative oppholdene ikke er akseptable for Bestillende Gjest, så vil MTP refundere det Leiebeløp som er betalt og Leiekontrakten opphører med umiddelbar effekt.

10. Ansvar

10.1. Bestillende gjest er ansvarlig for eventuell skade eller tap som Leieobjektets gjester påfører Leieobjektet, inventar, innredning, møbler og/eller andre av MTPs eiendommer og eiendeler. Bestillende gjest plikter å informere MTP umiddelbart ved skade, slik at reparasjoner kan utføres før neste utleie starter.

10.2. MTP anbefaler at Leieobjektets gjester har tilstrekkelig reiseforsikring og oppfordrer Bestillende gjest til å påse at Leieobjektets gjester har slik forsikringsdekning.

10.3. MTP tar ikke ansvar for personlige eiendeler, penger, reisesjekker, pass eller andre verdisaker som tilhører Leieobjektets gjester. Bruk av fasiliteter, tjenester eller utstyr på Leieobjektet skjer på Leieobjektets gjesters egen risiko.

10.4. MTP tilstreber at informasjonen som gis på www.moseter.no, i annonseringen av Leieobjektet, eller per e-post, telefonsamtaler eller muntlig av MTP, er riktig. Beskrivelsene er imidlertid subjektive, det kan forekomme feil, eller at tjenester og utstyr som annonseres kanskje ikke lenger er tilgjengelig, uten at MTP er økonomisk ansvarlig for dette.

10.5. MTP har ikke ansvar for eventuelle tap, skader, forsinkelser eller mangel på tjenester eller utstyr som følge av forhold som er utenfor MTPs kontroll på Leieobjektet eller Leieobjektets grunn.

11. Annet

11.1. MTP skal ha adgang til Leieobjektet under Leieperioden dersom MTP anser dette nødvendig.

11.2. MTP forbeholder seg retten til å nekte å leie ut Leieobjektet til en person eller en gruppe av personer uten å måtte begrunne dette.

11.3. Ved bestilling av overnatting må Bestillende gjest være minst 23 år og denne personen må oppholde seg på Leieobjektet under hele leieperioden. Skulle det vise seg at Bestillende gjest ikke er 23 år eller eldre vil ikke nøkkelkode bli levert ut og kontraktssummen vil ikke bli refundert.

11.4. MTP har ikke ansvar for gjenglemte gjenstander. MTP forsøker å finne og kan returnere til gjest mot et gebyr på 400 kr + porto

11.5. Leiekontrakten reguleres av norsk rett med Oslo tingrett som eksklusivt verneting.