Vilkår og regler

for leie av storhytter og anneks


1. Definisjoner

I tillegg til de definisjoner som fremkommer ellers i dette dokumentet og bestillingsbekreftelsen, gjelder følgende:

“MTP” betyr Mosetertoppen Panorama AS som er eier og/eller utleier av Leieobjektet.

“Bestillende gjest” betyr den person eller det selskap som står oppført i bestillingsbekreftelsen som bestillende gjest og som står ansvarlig som leietaker.

"Leieobjektets gjester" betyr Bestillende gjest og andre gjester som bor på Leieobjektet i løpet av Leieperioden.

"Leiekontrakt" betyr de vilkår og betingelser som samlet følger av bestillingsbekreftelsen og disse vilkår og betingelser.

2. Betalinger

2.1. Et ikke refunderbart forskudd tilsvarende 25% av leiebeløpet skal betales til MTP ved mottak av bestillingsbekreftelsen («Forskuddet»).

2.2. Resterende del av leiebeløpet forfaller seks uker før innsjekk («Restbeløpet»). Dersom booking finner sted mindre enn seks uker før innsjekk skal hele leiebeløpet betales inn ved mottak av bestillingsbekreftelsen («Leiebeløpet»).

3. Tider for innsjekk og utsjekk

3.1. Storhytte og/eller anneks som leies («Leieobjektet») vil være tilgjengelig for innsjekking fra kl. 17.00 første dag i leieperioden med mindre annet avtales særskilt.

3.2. Leieobjektet må forlates av Leietakers gjester senest kl. 12:00 siste dag i leieperioden, med mindre noe annet avtales særskilt.

4. Ordensregler og husregler

4.1. Leieobjektets gjester skal oppføre seg på en måte som ikke kan medføre sjenanse eller fare for naboer og andre tredjeparter og skal følge husordningsreglene («Ordensreglene») som er hengt opp i Leieobjektet.

4.2. Inventar, kjøkkenutstyr, håndklær eller sengetøy skal ikke fjernes fra Leieobjektet og ved utsjekk skal alt kjøkkenutstyr, møbler og inventar være plassert slik det var ved innsjekk.

4.3. Innstillinger på router (wifi) og TVer skal ikke endres. Passord på alle nett skal være «utleiehytte» (med små bokstaver).

4.4. Det må ikke plasseres varme ting på spisebord, nattbord, kleskommode eller andre møbler, uten bruk av beskyttende underlag.

4.5. Utesko og/eller skistøvler skal ikke brukes inne i Leieobjektet med unntak av hovedinngangen og skirommet.

4.6. Det skal ikke skylles annet enn toalettpapir ned i toalettene.

4.7. Røyking er ikke tillatt inne. Røyking er tillatt utenfor Leieobjektet og vi ber om at askebegrene som er satt opp benyttes.

4.8. Eventuelle dekorasjoner for bursdager, bryllup og festlige anledninger skal ikke festes fysisk til inventar eller møbler og skal være fjernet ved utsjekk.

4.9. Husdyr kan tillates medtatt etter nærmere avtale.

4.10. Overtredelse av Ordensreglene eller disse husreglene kan føre til utkastelse, selv uten forutgående skriftlig advarsel.

5. Rydding og grovrengjøring før utsjekk – Lukking av vinduer og dører

5.1. Før utsjekk skal Leieobjektet ryddes og grovrengjøres slik at renholdspersonale kan støvsuge og vaske hytta ren til neste gjest. Dette innebærer at eventuelt søl på bord, stoler, benker, sofaer eller gulv vaskes av, oppvaskmaskinen(e) settes på, stekeovn renses og kjøleskap og fryser tømmes.

5.2. Søppel , matrester og husholdningsavfall skal tas med og kastes ved returpunkt . Flasker skal medbringes for panting eller legges i egen beholder ved returpunktene.

5.3. Sengetøy som er brukt skal tas av og legges i yttergangen sammen med brukte håndklær.

5.4. Alle vinduer skal være lukket og alle dører er låst ved utsjekk.

5.5. Dersom ettersynspersonellet ikke godkjenne ryddingen og grovrengjøringen, vil det påløpe et ekstra gebyr.

6. Badestamp

6.1. Ved leie av badestamp (gjelder storhytter) må Leieobjektets gjester merke seg at det er en viss helserisiko forbundet med bruk av badestampen, og at denne brukes på egen risiko.

6.2. Ved bruk av badestampen skal bruksanvisningen som henger på veggen i skiboden og utgangsdøra til badestampen alltid følges. Dersom bruksanvisningen ikke følges og dette medfører at badestampen blir tilgriset eller skades, så vil det belastes et ekstra gebyr. Dersom vannet må skiftes som følge av overtredelse av bruksanvisningen, påløper et ekstra gebyr på minimum NOK 2500.

6.3. Det er ikke tillatt å stå på badestampens lokk. Badestamplokket er for isolasjonsformål og er ikke laget for å bære en person eller personer og vil knekke ved for stor belastning. Vær alltid to personer når badestamplokket tas av og på, da det ellers kan oppstå skader på lokket.

6.4. Badestamplokket skal alltid settes på plass etter at badestampen er brukt.

6.5. Badestampen skal ikke brukes etter kl 23.00.

7. Parkering

7.1. Parkering er tillatt på anviste parkeringsplasser. Det er ikke tillatt å parkere i veien (hindrer forbikjøringer og brøyting av snø) eller naboers områder. Biler parkert utenfor anviste plasser vil kunne bli fjernet på Bestillende gjests kostnad.

8. Reklamasjon – Mangler

8.1. Eventuelle reklamasjoner under leieoppholdet fremsettes per e-post til MTP (hilde@moseter.no). Dette bør gjøres så snart som mulig, og senest kl. 10.00 dagen etter ankomst. Slik kan mangelen/feilen rettes med det samme og med minst mulig ulempe for gjesten. Manglende reklamasjon vil normalt medføre tap av retten til senere erstatningskrav.

9. Kansellering – Force Majeure

9.1. Dersom Leiekontrakten vesentlig misligholdes eller MTP med rimelighet antar at Bestillende Gjest eller noen av Leieobjektets gjester vil vesentlig misligholde Leiekontrakten, gir dette MTP rett til å kansellere Leiekontrakten med umiddelbar virkning. For sen innbetaling av Forskuddet eller Restbeløpet gir eksempelvis MTP rett til å kansellere Leiekontrakten. Ved en slik kansellering vil Bestillende Gjest fremdeles være pliktig til å betale det fulle Leiebeløp samtidig som Bestillende Gjest vil være ansvarlig for eventuelle skader eller tap som følge av misligholdet av Leiekontrakten.

9.2. En kansellering fra Bestillende gjest skal skje skriftlig og vil ikke være gyldig før en slik kansellering er bekreftet mottatt av MTP Den Bestillende gjest vil betale kanselleringsgebyr som angitt nedenfor: (i) Mer enn 6 uker før innsjekk = Forskuddet; (ii) Mellom seks og fire uker før Innsjekk = 50% av Leiebeløpet; og (iii) Mindre enn 4 uker før leie forholdet starter, vil kanselleringsgebyret tilsvare 100% av Leiebeløpet.

9.3. I tilfelle force majeure som gjør at Leieobjektet ikke kan disponeres av Bestillende gjest, vil MTP forsøke å tilby alternative opphold i den grad dette er mulig. Dersom MTP ikke er I stand til å tilby et alternativt opphold eller dersom de alternative oppholdene ikke er akseptable for Bestillende Gjest, så vil MTP refundere det Leiebeløp som er betalt og Leiekontrakten opphører med umiddelbar effekt.

10. Ansvar

10.1. Bestillende Gjest er ansvarlig for eventuell skade eller tap som Leieobjektets gjester påfører Leieobjektet, inventar, innredning, møbler og/eller andre av MTPs eiendommer og eiendeler. Bestillende Gjest plikter å informere MTP umiddelbart ved skade, slik at reparasjoner kan utføres før neste utleie starter.

10.2. MTP anbefaler at Leieobjektets gjester har tilstrekkelig reiseforsikring og oppfordrer Bestillende gjest til å påse at Leieobjektets gjester har slik forsikringsdekning.

10.3. MTP tar ikke ansvar for personlige eiendeler, penger, reisesjekker, pass eller andre verdisaker som tilhører Leieobjektets gjester. Bruk av fasiliteter, tjenester eller utstyr på Leieobjektet skjer på Leieobjektets gjesters egen risiko.

10.4. MTP tilstreber at informasjonen som gis på www.moseter.no, i annonseringen av Leieobjektet, eller per e-post, telefonsamtaler eller muntlig av MTP, er riktig. Beskrivelsene er imidlertid subjektive, det kan forekomme feil, eller at tjenester og utstyr som annonseres kanskje ikke lenger er tilgjengelig, uten at MTP er økonomisk ansvarlig for dette.

10.5. MTP har ikke ansvar for eventuelle tap, skader, forsinkelser eller mangel på tjenester eller utstyr som følge av forhold som er utenfor MTPs kontroll på Leieobjektet eller Leieobjektets grunn.

11. Annet

11.1. MTP skal ha adgang til Leieobjektet under Leieperioden dersom MTP anser dette nødvendig.

11.2. MTP forbeholder seg retten til å nekte å leie ut Leieobjektet til en person eller en gruppe av personer uten å måtte begrunne dette. Generelt er det et vilkår at Bestillende Gjest må være minimum 23 år og at Bestillende Gjest må oppholde seg på Leieobjektet under hele Leieperioden.

11.3. Leiekontrakten reguleres av norsk rett med Oslo tingrett som eksklusivt verneting.